بازدید IGTV

لطفا قبل از خرید در سایت، پروفایل اینستاگرام خود را در حالت عمومی (Public) قرار دهید. در غیر اینصورت سرور برند خوب، قادر به انجام سفارش شما نمی باشد.

برای آموزش عمومی(Public) کردن پیجتان اینجا کلیک کنید.

این بسته فقط برای پست های ویدویی (فیلم )  IGTV که  بیش از یک دقیقه می باشد.

۵۰۰ بازدید ازIGTV

شروع بازدید: بعد از پرداخت به صورت آنی
تومان ۲,۵۰۰ زمان پایان بازدید: حداکثر ۱۵ دقیقه
 • بدون نیاز به پسورد شما
 • فقط برای اینستگرام
 • ضمانت بازگشت وجه شما
 • بدون ریزش
بازدید ۱۰۰% واقعی

۱,۰۰۰ بازدید ازIGTV

شروع بازدید: بعد از پرداخت به صورت آنی
تومان ۴,۰۰۰ زمان پایان بازدید: حداکثر ۱۵ دقیقه
 • بدون نیاز به پسورد شما
 • فقط برای اینستگرام
 • ضمانت بازگشت وجه شما
 • بدون ریزش
بازدید ۱۰۰% واقعی

۳,۰۰۰ بازدید ازIGTV

شروع بازدید: بعد از پرداخت به صورت آنی
تومان ۱۱,۰۰۰ زمان پایان بازدید: حداکثر ۴۵ دقیقه
 • بدون نیاز به پسورد شما
 • فقط برای اینستگرام
 • ضمانت بازگشت وجه شما
 • بدون ریزش
بازدید ۱۰۰% واقعی

۵,۰۰۰ بازدید ازIGTV

شروع بازدید: بعد از پرداخت به صورت آنی
تومان ۱۸,۰۰۰ زمان پایان بازدید: حداکثر ۶۰ دقیقه
 • بدون نیاز به پسورد شما
 • فقط برای اینستگرام
 • ضمانت بازگشت وجه شما
 • بدون ریزش
بازدید ۱۰۰% واقعی

۱۰,۰۰۰ بازدید ازIGTV

شروع بازدید: بعد از پرداخت به صورت آنی
تومان ۳۵,۰۰۰ زمان پایان بازدید: حداکثر ۶۰ دقیقه
 • بدون نیاز به پسورد شما
 • فقط برای اینستگرام
 • ضمانت بازگشت وجه شما
 • بدون ریزش
بازدید ۱۰۰% واقعی

۲۰,۰۰۰ بازدید ازIGTV

شروع بازدید: بعد از پرداخت به صورت آنی
تومان ۶۰,۰۰۰ زمان پایان بازدید: حداکثر۶۰ دقیقه
 • بدون نیاز به پسورد شما
 • فقط برای اینستگرام
 • ضمانت بازگشت وجه شما
 • بدون ریزش
بازدید ۱۰۰% واقعی

۵۰,۰۰۰ بازدید ازIGTV

شروع بازدید: بعد از پرداخت به صورت آنی
تومان ۱۴۰,۰۰۰ زمان پایان بازدید: حداکثر ۶۰ دقیقه
 • بدون نیاز به پسورد شما
 • فقط برای اینستگرام
 • ضمانت بازگشت وجه شما
 • بدون ریزش
بازدید ۱۰۰% واقعی

۱۰۰,۰۰۰ بازدید ازIGTV

شروع بازدید: بعد از پرداخت به صورت آنی
تومان ۲۵۰,۰۰۰ زمان پایان بازدید: حداکثر ۶۰ دقیقه
 • بدون نیاز به پسورد شما
 • فقط برای اینستگرام
 • ضمانت بازگشت وجه شما
 • بدون ریزش
بازدید ۱۰۰% واقعی